Chwiliad adroddiad arolygu

Dewiswch un neu fwy o opsiynau.

Chwiliwch am arfer gorau

Best Practise Homepage Image Nov 2012

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hadroddiadau thematig a’n hastudiaethau achos am gymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.

Ann Keane

Y Prif Arolygydd yn dweud ffarwel

Mae Ann Keane yn dweud diolch a ffarwel wrth iddi baratoi i adael Estyn.

Mwy
Non maintained thumnail HP

Adroddiad thematig newydd

Effaith athrawon ymgynghorol ar leoliadau nas cynhelir a ariennir

Creative arts HP

Adroddiad thematig newydd

Arfer orau mewn addysgu a dysgu yn y celfyddydau creadigol yng nghyfnod allweddol 2

Arfer orau nas cynhelir

Darllenwch astudiaethau achos newydd ar roi lles yn gyntaf a chreu amgylchedd dysgu cadarnhaol.

Eglurhad i athrawon

Mae ein cwestiynau cyffredin i athrawon yn helpu â rhai camsyniadau cyffredin am arolygu.

FE learner complaints

Pa mor dda y mae sefydliadau addysg bellach yn rheoli cwynion gan ddysgwyr?

Edrychwch ar ein Adroddiad Blynyddol 2013-2014

Amserlen Arolygu

Inspection Report homepage image NOV 2012Bob Dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi amserlen arolygu gyfredol yn rhoi manylion y darparwyr a fydd yn cael eu harolygu a phryd bydd adroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

Diweddariad i'n polisi preifatrwydd

Er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gwcis, rydym wedi gwneud rhai newidiadau i'n polisïau am breifatrwydd. Treuliwch funud yn adolygu'r newidiadau hyn sy'n dangos pa gwcis rydym yn eu defnyddio a'r wybodaeth rydym yn ei chasglu ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau i ddefnyddio ein gwefan, byddwch yn cytuno i'r newidiadau hyn

Dwi'n cytuno

Dylai'r neges hon ymddangos ar eich ymweliad cyntaf i'r wefan yn unig.