Chwiliad adroddiad arolygu

Dewiswch un neu fwy o opsiynau.

Chwiliwch am arfer gorau

Best Practise Homepage Image Nov 2012

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hadroddiadau thematig a’n hastudiaethau achos am gymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.

Effeithiolrwydd strategaethau cynnwys dysgwyr mewn dysgu oedolion yn y gymuned a dysgu yn y gwaith

Adroddiad ar ba mor dda y mae darparwyr yn helpu dysgwyr i ffurfio eu cwricwlwm.

Adroddiad thematig

Dilyniant ieithyddol a safonau’r Gymraeg mewn deg ysgol ddwyieithog – Ffocws ar ddisgyblion cyfnod allweddol 4 sy’n astudio Cymraeg fel mamiaith ac effeithiolrwydd dulliau addysgu.

Recriwtio Arolygwyr Cymheiriaid AB

Hoffem i benaethiaid colegau enwebu aelodau staff sy’n addas yn eu barn nhw i’w hyfforddi’n Arolygwyr Cymheiriaid erbyn 28 Tachwedd 2014.

Rhifedd yng nghyfnodau allweddol 2 a 3

Adroddiad interim yn edrych ar safonau a’r modd y mae sampl o ysgolion cynradd ac uwchradd yn datblygu medrau rhifedd disgyblion ar draws y cwricwlwm dros dair blynedd.

Newyddion Estyn Tachwedd 2014

Darllenwch am newidiadau mewn modelau dilyniant, y diweddariadau am arolygu a llawer mwy yn ein cylchlythyr

26 Tachwedd
Rhwystrau rhag prentisiaethau

Adolygiad o’r anawsterau y mae dysgwyr o grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a’r rhai sydd ag anableddau yn eu hwynebu wrth ddechrau rhaglenni prentisiaeth.

Edrychwch ar ein Adroddiad Blynyddol 2012-2013

Amserlen Arolygu

Inspection Report homepage image NOV 2012Bob Dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi amserlen arolygu gyfredol yn rhoi manylion y darparwyr a fydd yn cael eu harolygu a phryd bydd adroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

Diweddariad i'n polisi preifatrwydd

Er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gwcis, rydym wedi gwneud rhai newidiadau i'n polisïau am breifatrwydd. Treuliwch funud yn adolygu'r newidiadau hyn sy'n dangos pa gwcis rydym yn eu defnyddio a'r wybodaeth rydym yn ei chasglu ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau i ddefnyddio ein gwefan, byddwch yn cytuno i'r newidiadau hyn

Dwi'n cytuno

Dylai'r neges hon ymddangos ar eich ymweliad cyntaf i'r wefan yn unig.