Effeithiolrwydd trefniadau is-gontractio mewn dysgu yn y gwaith - Tachwedd 2011

Crynodeb

Roedd tua hanner y darparwyr dysgu yn y gwaith yn gweithio’n effeithiol gyda’u his-gontractwyr. Yn y darparwyr hyn, roedd lefelau uchel o gyflawniad ymhlith dysgwyr, ac roedd staff yn nodi a rhannu arfer dda gyda sefydliadau eraill hefyd.

Fodd bynnag, roedd gormod o ddarparwyr yn canolbwyntio ar gyflawni eu contract yn hytrach nag ar brofiad y dysgwr unigol. At ei gilydd, mae’r ddarpariaeth yn amrywio gormod o un darparwr I’r llall.

Argymhellion

Dylai Llywodraeth Cymru:

  • atgyfnerthu eu cyngor ar sut i reoli is-gontractwyr fel rhan o arweiniad Fframwaith Ansawdd ac Effeithiolrwydd yr AdAS.

Dylai darparwyr arweiniol dysgu yn y gwaith:

  • wneud yn siwr bod pob dysgwr yn cael hyfforddiant cyson dda ar draws pob is-gontractwr;
  • alinio systemau sicrhau ansawdd is-gontractwyr gyda’u systemau sicrhau ansawdd eu hunain lle bynnag y bo modd;
  • datblygu systemau i nodi a rhannu arfer dda; a
  • ystyried deilliannau holiaduron boddhad dysgwyr i gywiro unrhyw ddiffygion a nodwyd.

I gael rhestr lawn o argymhellion, lawrlwythwch yr adroddiad.

Arfer orau

Mae astudiaethau achos yn yr adroddiad yn cynnwys arfer orau o ACT Ltd a Chwmni Hyfforddi Cambrian.

Diweddariad i'n polisi preifatrwydd

Er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gwcis, rydym wedi gwneud rhai newidiadau i'n polisïau am breifatrwydd. Treuliwch funud yn adolygu'r newidiadau hyn sy'n dangos pa gwcis rydym yn eu defnyddio a'r wybodaeth rydym yn ei chasglu ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau i ddefnyddio ein gwefan, byddwch yn cytuno i'r newidiadau hyn

Dwi'n cytuno

Dylai'r neges hon ymddangos ar eich ymweliad cyntaf i'r wefan yn unig.