Medrau ar gyfer dysgwyr hŷn: effaith dysgu oedolion yn y gymuned ar les dysgwyr hŷn - Ionawr 2012

Crynodeb

Mae’r 15 partneriaeth dysgu oedolion yn y gymuned ar draws Cymru yn cynnig dysgu gydol oes i ddysgwyr hŷn yn y gymuned. Ond, oherwydd bod y pwyslais ar ddatblygu medrau ar gyfer gwaith, nid yw hyn yn addas i ddysgwyr dipyn hŷn, sydd â mwy o ddiddordeb mewn gweithgareddau cyfoethogi ar yr adeg honno o’u bywyd. Gallai’r gweithgareddau hyn fod yn gyrsiau ar ddiddordebau neu sgiliau crefftau neu’n gyrsiau sy’n eu helpu i fyw bywyd iach a chynnal eu lles.

Argymhellion

Dylai Llywodraeth Cymru:

 • fonitro gweithredu’r polisi cyflenwi dysgu cymunedol i wella cydweithio ar drawsyr adrannau, cyfarwyddiaethau a’r canghennau sy’n gyfrifol am bobl hŷn; a
 • chasglu data ynghylch cyfleoedd dysgu yn y Monitor Pobl Hŷn, fel ei fod yn monitro lles trwy ddysgu yn ogystal â chael gwaith.

Dylai’r Adran Addysgu a Sgiliau:

 • gydweithio ag adrannau eraill Llywodraeth Cymru i gronni pob cyllideb sydd â’r nod o gefnogi dysgu gydol oes a lles pobl hŷn;
 • cytuno ar ddangosyddion perfformiad neu fesurau deilliant i bartneriaethau DOG fonitro eu gwaith gyda phobl hŷn a’u cynorthwyo i fyw’n annibynnol; ac
 • annog a chynorthwyo partneriaethau DOG i gynorthwyo pobl hŷn i drefnu a rheoli eu dysgu eu hunain.

Dylai partneriaethau DOG:

 • gynyddu hyblygrwydd mewn dulliau cyflwyno, yn newisiadau’r cwricwlwm, hyd sesiynau a’r dulliau asesu ar gyfer pobl hŷn, yn enwedig y rhai dros 70 oed.

Dylai awdurdodau lleol:

 • sicrhau bod byrddau gwasanaeth lleol yn gwella eu defnydd o arbenigedd partneriaethau DOG mewn cyflwyn.
   

 Astudiaethau achos arfer orau

Gallwch ddarllen yr enghreifftiau canlynol o arfer orau yn Atodiad 1 yr adroddiad llawn:

 • Partneriaeth DOG Caerffili: cefnogi medrau ar gyfer gwaith a lles
 • Mae partneriaeth DOG Caerffili yn cydweithio â Phartneriaethau Cymunedol
 • Mae partneriaeth DOG Castell-nedd Port Talbot yn cefnogi hawliau lles
 • Partneriath DOG Blaenau Gwent: cydweithio i hyrwyddo medrau cyflogaeth
 • Mae rhaglen Heneiddio’n Dda Ynys Môn yn cynnwys hyfforddi monitoriaid cymheiriaid
 • Mae gan bartneriaeth DOG Abertawe ganolfan ddysgu gymunedol i bobl hŷn

Diweddariad i'n polisi preifatrwydd

Er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gwcis, rydym wedi gwneud rhai newidiadau i'n polisïau am breifatrwydd. Treuliwch funud yn adolygu'r newidiadau hyn sy'n dangos pa gwcis rydym yn eu defnyddio a'r wybodaeth rydym yn ei chasglu ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau i ddefnyddio ein gwefan, byddwch yn cytuno i'r newidiadau hyn

Dwi'n cytuno

Dylai'r neges hon ymddangos ar eich ymweliad cyntaf i'r wefan yn unig.