Addysg gorfforol mewn ysgolion uwchradd - Chwefror 2012

Crynodeb

Cyflawnodd mwy o ddisgyblion radd A*-C mewn addysg gorfforol mewn TGAU yn 2011 nag yn 2010. Mae mentrau fel cynllun gweithredu Addysg Gorfforol a Chwaraeon mewn Ysgolion a menter 5x60 wedi helpu ehangu ystod y gweithgareddau sydd ar gael i ddisgyblion, a’r cynnydd yng nghyfranogiad merched mewn gweithgarwch corfforol.

Yn yr ysgolion y gwnaethom arolwg ohonynt, roedd safonau addysgu yn dda neu’n well mewn tua thri chwarter o’r gwersi a arsylwyd gennym. Fodd bynnag, mewn lleiafrif o wersi, nid yw athrawon yn cynllunio’n ddigon da i sicrhau bod disgyblion o bob gallu yn gwneud cynnydd. Nid oes gan bob disgybl y gallu i ddysgu’n annibynnol, na bod yn arweinydd.

Argymhellion

Dylai adrannau addysg gorfforol:

  • wneud yn siŵr bod gwersi yn cynnig cyfleoedd addas i ddisgyblion gadw’n gorfforol egnïol ac ymgymryd â gweithgarwch corfforol cynaliadwy; a
  • cynnig gweithgareddau dysgu a fydd yn galluogi disgyblion o bob gallu i wneud cynnydd, ac yn benodol, cynnig her addas i ddisgyblion mwy abl yng nghyfnod allweddol 3.

Dylai awdurdodau lleol:

  • wella’r cymorth a’r cyngor ar gyfer ymarferwyr addysg gorfforol a hyrwyddo arfer orau;
  • defnyddio menter 5x60 i hyrwyddo cysylltiadau mwy effeithiol gyda chlybiau a sefydliadau lleol i hyrwyddo ffyrdd iach o fyw a chyfranogiad gydol oes mewn chwaraeon a hamdden gorfforol; a
  • sicrhau cywirdeb a chysondeb gwell wrth farnu lefelau’r Cwricwlwm Cenedlaethol yng nghyfnod allweddol 3.

Dylai Llywodraeth Cymru:

  • ystyried y ffordd orau o gynnal arfer ac effaith dda AGChY a mentrau 5x60.

I gael rhestr lawn o argymhellion, lawrlwythwch yr adroddiad.

Arfer orau

Mae astudiaethau achos yn yr adroddiad yn cynnwys arfer orau o Radyr Comprehensive School, Darland High School, Cwmcarn High School, Maesteg Comprehensive School, Cwrt Sart Comprehensive School, a Porthcawl Comprehensive School.

Diweddariad i'n polisi preifatrwydd

Er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gwcis, rydym wedi gwneud rhai newidiadau i'n polisïau am breifatrwydd. Treuliwch funud yn adolygu'r newidiadau hyn sy'n dangos pa gwcis rydym yn eu defnyddio a'r wybodaeth rydym yn ei chasglu ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau i ddefnyddio ein gwefan, byddwch yn cytuno i'r newidiadau hyn

Dwi'n cytuno

Dylai'r neges hon ymddangos ar eich ymweliad cyntaf i'r wefan yn unig.