Effeithiolrwydd strategaethau ar gyfer cynnwys y dysgwyr mewn dysgu ôl-16 oed - Mai 2012

Crynodeb

Mae’r rhan fwyaf o ddarparwyr yn gwneud defnydd da o ddulliau, yn cynnwys grwpiau cynrychioliadol ffurfiol, eiriolwyr dysgwyr, ymgynghoriadau, holiaduron ac arolygon, i ymgysylltu ag ymgynghori â dysgwyr am eu profiad dysgu a’r amgylchedd. Yna, caiff y canfyddiadau yn sgil ymgysylltu â dysgwyr yn y fath fodd eu defnyddio i gynllunio gwelliannau mewn gwasanaethau a chyrsiau i fyfyrwyr.

Fodd bynnag, canfu arolygwyr nad oedd yr un darparwr yn y sector ôl-16 wedi rhoi systemau ar waith i fonitro ac arfarnu manteision cynnwys y dysgwr i ddysgwyr unigol.

Argymhellion

Dylai Llywodraeth Cymru:

  • adolygu gofynion adroddiad hunanasesu blynyddol y darparwr er mwyn dal deilliannau strategaethau cynnwys y dysgwr yn llawnach;
  • adolygu prosiect cynrychiolaeth myfyrwyr addysg bellach Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr i asesu ei effaith ar ddysgwyr;
  • monitro gweithredu strategaethau cynnwys y dysgwr ar lefel y darparwr;
  • gweithredu prosiectau cynrychiolaeth dysgwyr ar draws y sector ôl-16 oed i hyfforddi dysgwyr i weithredu fel eiriolwyr/cynrychiolwyr dysgwyr a sicrhau ymglymiad corff ehangach o ddysgwyr; a
  • sefydlu fforymau dysgwyr sector ar lefel genedlaethol er mwyn galluogi dysgwyr i lywio natur a chwmpas eu dysgu.

Dylai darparwyr mewn sectorau ôl-16 oed:

  • sefydlu systemau ar gyfer cofnodi ystod y deilliannau sy’n cael eu cyflawni gan ddysgwyr, gan gynnwys y manteision personol a chymdeithasol, o ganlyniad i gymryd rhan mewn gweithgareddau cynnwys y dysgwr;
  • gwella’r systemau ar gyfer monitro dysgwyr er mwyn nodi effaith cymryd rhan mewn gweithgareddau cynnwys y dysgwr ar ddysgwyr unigol; a
  • chefnogi dysgwyr i gymryd rhan mewn rhwydweithiau cynnwys y dysgwr ar lefel leol a chenedlaethol.

Diweddariad i'n polisi preifatrwydd

Er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gwcis, rydym wedi gwneud rhai newidiadau i'n polisïau am breifatrwydd. Treuliwch funud yn adolygu'r newidiadau hyn sy'n dangos pa gwcis rydym yn eu defnyddio a'r wybodaeth rydym yn ei chasglu ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau i ddefnyddio ein gwefan, byddwch yn cytuno i'r newidiadau hyn

Dwi'n cytuno

Dylai'r neges hon ymddangos ar eich ymweliad cyntaf i'r wefan yn unig.