Arfarniad o effaith y Fframwaith Sgiliau anstatudol i ddysgwyr 3 i 19 oed yng Nghymru yng nghyfnod allweddol 3 - Mai 2012

Crynodeb

Mae’r adroddiad hwn yn arfarnu pa mor dda y mae ysgolion uwchradd yng Nghymru
yn defnyddio’r Fframwaith Medrau yng nghyfnod allweddol 3 i gynllunio a chyflwyno
gwelliannau yn natblygiad medrau generig disgyblion.

Argymhellion

Dylai ysgolion uwchradd:

 • sicrhau ymdriniaeth briodol a graddol yng nghyfnod allweddol 3 i ddatblygu medrau meddwl, cyfathrebu, technoleg gwybodaeth a chyfathrebu a rhifedd disgyblion;
 • gweithio gyda¡¦r ysgolion cynradd sy¡¦n eu bwydo i sicrhau parhad a dilyniant addas wrth ddatblygu medrau generig;
 • cydlynu¡¦r dull ar gyfer addysgu medrau cyfathrebu, meddwl, technoleg gwybodaeth a chyfathrebu a rhifedd yng nghyfnod allweddol 3; a
 • datblygu systemau effeithiol ar gyfer olrhain cynnydd disgyblion mewn datblygu medrau generig i lywio cynllunio yn y dyfodol.

Dylai awdurdodau lleol:

 • gefnogi ysgolion i:

           • gynllunio cwricwlwm sy¡¦n datblygu medrau llythrennedd a rhifedd disgyblion yn raddol ar draws pob pwnc yng nghyfnod allweddol 3; ac

           • asesu ac olrhain datblygiad medrau generig disgyblion rhwng cyfnod allweddol 2 a   chyfnod allweddol 3, a thrwy gydol cyfnod allweddol 3.

Dylai Llywodraeth Cymru:

 • adolygu¡¦r Fframwaith Medrau fel ei fod:

            • yn darparu dilyniant clir mewn datblygu medrau generig disgyblion trwy gydol cyfnod allweddol 3;
            • yn darparu strwythur symlach y gall ysgolion ei ddefnyddio¡¦n hawdd i
gynllunio, asesu ac olrhain cynnydd disgyblion mewn datblygu medrau
generig; ac
           • yn rhoi enghreifftiau o safonau disgyblion mewn medrau generig ar draws y cwricwlwm i ysgolion; ac

 • yn adolygu gwerth y Fframwaith Medrau i ysgolion ac ystyried cynnwys datblygu medrau generig disgyblion yng Ngorchmynion Pwnc y Cwricwlwm Cenedlaethol eu hunain.

Astudiaethau achos arfer orau

Gallwch ddarllen yr enghreifftiau canlynol o arfer orau yn Atodiad 2 yr adroddiad llawn:

 • Eirias High School - Cynllunio ar gyfer datblygu medrau
 • Monmouth Comprehensive School - Olrhain cynnydd mewn medrau
 • Pen-Y-Dre High School - Cynnwys disgyblion yn eu cynnydd eu hunain mewn medrau
 • Mary Immaculate R.C. High School - Monitro’r ddarpariaeth ar gyfer medrau
 • Cynffig Comprehensive School - Defnyddio cyfleoedd achredu i gynllunio cynnydd mewn medrau

 

Diweddariad i'n polisi preifatrwydd

Er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gwcis, rydym wedi gwneud rhai newidiadau i'n polisïau am breifatrwydd. Treuliwch funud yn adolygu'r newidiadau hyn sy'n dangos pa gwcis rydym yn eu defnyddio a'r wybodaeth rydym yn ei chasglu ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau i ddefnyddio ein gwefan, byddwch yn cytuno i'r newidiadau hyn

Dwi'n cytuno

Dylai'r neges hon ymddangos ar eich ymweliad cyntaf i'r wefan yn unig.