Effaith rhaglenni dysgu teuluol ar godi lefelau llythrennedd a rhifedd plant ac oedolion - Mai 2012

Crynodeb

Mae’r adroddiad yn ystyried:

 • pa mor effeithiol yw rhaglenni dysgu teuluol wrth godi safonau llythrennedd/rhifedd plant ifanc;
 • p’un a oes cysondeb yn ansawdd cyflwyno rhaglenni dysgu teuluol;
 • y cynnydd a wna oedolion wrth wella eu safonau llythrennedd/rhifedd eu hunain;
 • beth sy’n gyfystyr ag arfer dda wrth gyflwyno rhaglenni dysgu teuluol;
 • i ba raddau y mae’r rhaglenni’n arwain at gymorth dilynol gwell ar gyfer y plant hynny sydd ei angen; ac
 • i ba raddau y mae’r rhaglenni’n cynnig gwerth am arian.

Argymhellion

Dylai Llywodraeth Cymru:

 • ddiwygio gweithrediad y rhaglen grantiau i gymell dilyniant dysgwyr o sesiynau rhagflas i gyrsiau ymgysylltu byr ac i raglenni achrededig hwy wedyn;
 • amodi isafswm nifer o oriau ar gyfer sesiynau rhagflas a rhaglenni ymgysylltu byr;
 • gofyn i ddarparwyr osod targedau dilyniant, casglu data a mesur deilliannau;
 • cyfyngu ar nifer yr adegau y gall dysgwr fynychu sesiynau rhagflas a chyrsiau ymgysylltu byr er mwyn annog dilyniant;
 • diwygio canllawiau’r grant a ffurflenni hawlio i fynnu bod darparwyr dysgu teuluol yn dychwelyd digon o ddata i Lywodraeth Cymru a fydd yn ei galluogi i feincnodi deilliannau; a
 • diwygio’r canllawiau ar gyfranogwyr sy’n oedolion i alluogi’r rhai y mae eu medrau ar lefel 1 i ymuno â’r rhaglen, lle mae’r ysgol wedi nodi y byddai eu plant yn elwa ar gymorth rhieni.

Dylai awdurdodau lleol:

 • weithio gyda phartneriaid eraill i osod targedau recriwtio sy’n canolbwyntio ar y rhai sydd fwyaf mewn angen;
 • dadansoddi data recriwtio er mwyn gosod targedau recriwtio heriol ar gyfer y dyfodol;
 • casglu data ar y gyfradd sy’n manteisio ymhlith y plant hynny y nodwyd eu bod yn gymwys;
 • monitro cynnydd plant a nodwyd ar gyfer y rhaglenni teuluol ond nad ydynt wedi cymryd rhan, yn ogystal â’r rhai sydd wedi’u cwblhau;
 • sicrhau bod cynllunio strategol ar y cyd yn gwneud y mwyaf o’r holl adnoddau, yn cynnwys lleoliadau;
 • cynnwys rhaglenni teuluol mewn cynlluniau PPPhI; a
 • sicrhau ansawdd rhaglenni teuluol ar lefel strategol.

Dylai darparwyr:

 • gasglu data dysgwyr yn ôl rhywedd a datblygu cynllun i fynd i’r afael â’r diffyg yn nifer y dynion sy’n cymryd rhan mewn rhaglenni teuluol;
 • asesu anghenion dysgwyr yn ffurfiol wrth iddynt ddechrau ar bob cwrs;
 • olrhain cyrhaeddiad a dilyniant dysgwyr sy’n oedolion ar gyrsiau a defnyddio’r data hwn i gynllunio ar lefel strategol; a
 • gosod targedau ar gyfer dilyniant dysgwyr o gyrsiau byr rhagflas/ymgysylltu i raglenni hir.

Astudiaethau achos arfer orau

Gallwch ddarllen yr enghreifftiau canlynol o arfer orau ym mhrif gorff yr adroddiad:

 • Wrecsam Rhaglen Dysgu Teuluol
 • Casnewydd Mae Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc cyd cofnod cynllunio
 • Ysgol Gynradd Millbrook, Casnewydd
 • Darparwyr Dysgu Teuluol yn Abertawe
 • Caerdydd Rhaglen Dysgu Teuluol

Diweddariad i'n polisi preifatrwydd

Er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gwcis, rydym wedi gwneud rhai newidiadau i'n polisïau am breifatrwydd. Treuliwch funud yn adolygu'r newidiadau hyn sy'n dangos pa gwcis rydym yn eu defnyddio a'r wybodaeth rydym yn ei chasglu ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau i ddefnyddio ein gwefan, byddwch yn cytuno i'r newidiadau hyn

Dwi'n cytuno

Dylai'r neges hon ymddangos ar eich ymweliad cyntaf i'r wefan yn unig.