Pa mor dda y caiff Setiau Data Craidd Cymru Gyfan eu defnyddio i lywio hunanarfarnu a chynllunio ar gyfer gwella? - Mehefin 2012

Crynodeb

Mae’r adroddiad wedi’i fwriadu’n bennaf ar gyfer staff mewn ysgolion ac awdurdodau lleol. Gallai’r adroddiad fod yn ddefnyddiol i lywio datblygiad pellach y setiau data craidd hefyd, arweiniad cysylltiedig a hyfforddiant i lywodraethwyr. Dylai’r consortia a ffurfiwyd yn ddiweddar ystyried yr arfer orau a amlygir yn yr adroddiad hefyd wrth gynllunio’r modd y byddant yn defnyddio’r setiau data craidd.

Argymhellion

Dylai ysgolion:

 • ddefnyddio’r setiau data craidd i herio eu hunain i wneud cystal â’r arfer orau a nodwyd mewn ysgolion tebyg eraill, yn cynnwys y rhai yn eu teulu o ysgolion;
 • gwneud defnydd mwy effeithiol o siartiau ‘perfformiad disgwyliedig wedi’i fodelu’;
 • dadansoddi perfformiad disgyblion sydd â hawl i gael prydau ysgol am ddim yn fwy trylwyr a seilio strategaethau gwella ar y canfyddiadau; a
 • gwneud yn siŵr bod llywodraethwyr yn deall data perfformiad yr ysgol yn llawn, yn cynnwys ei safle yn y teulu a’r chwarteri meincnodau prydau ysgol am ddim, a bod ganddynt rôl mewn hunanarfarnu a chynllunio ar gyfer gwella.

Dylai awdurdodau lleol:

 • sicrhau bod y wybodaeth am berfformiad a’r dadansoddiadau y maent yn eu rhoi i ysgolion yn ychwanegu at y setiau data craidd, ac nid yn eu dyblygu; a
 • hyfforddi arweinwyr a llywodraethwyr ysgol i ddadansoddi’r setiau data craidd yn well a defnyddio’r canfyddiadau i nodi’r hyn y mae angen ei wella.

Dylai Llywodraeth Cymru:

 • ystyried cynnwys data ar y pynciau nad ydynt yn rhai craidd yn setiau data cyfnod allweddol 4.

 Astudiaethau achos arfer orau

Gallwch ddarllen yr enghreifftiau canlynol o arfer orau ym mhrif gorff yr adroddiad:

 • Diwygio dogfennau hunanarfarnu i wneud defnydd effeithiol o Setiau Data Craidd Cymru Gyfan wrth gynllunio ar gyfer gwella - Ysgol Gyfun y Brenin Harri’r VIII, Sir Fynwy
 • Gwella perfformiad ar drothwy lefel 2, yn cynnwys Saesneg neu Gymraeg mamiaith a mathemateg - Mae awdurdod lleol Castell-nedd Port Talbot
 • Gweithio gydag arweinwyr a llywodraethwyr ysgolion i wella gallu ysgolion i arfarnu eu perfformiad - Mae awdurdod lleol Casnewydd
 • Strategaethau i wella deilliannau lefel 3 a lefel 5 yn y pynciau craidd yng nghyfnod allweddol 1 a chyfnod allweddol 2 - Ysgol Gynradd Glan Wysg, Casnewydd
 • Cymorth ychwanegol a gosod targedau ar gyfer disgyblion mewn ysgol y mae nifer dda o’i disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim - Ysgol Uwchradd Fitzalan, Caerdydd
 • Manteision rhwydweithiau teuluol - Mae rhwydwaith proffesiynol teulu ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg de ddwyrain Cymru yn cynnwys: Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Ysgol Gyfun Y Cymer ac Ysgol Gyfun Llangynwyd
 • Penodi cydlynydd teulu ar gyfer rhwydwaith proffesiynol teulu ysgolion uwchradd - Mae’r rhwydwaith teulu yn cynnwys yr ysgolion canlynol: Penglais (Ceredigion), Pen-coed (Pen-y-bont ar Ogwr), Llanisien (Caerdydd), y Frenhines Elizabeth (Sir Gaerfyrddin), Olchfa (Abertawe), Syr Thomas Picton ac Ysgol Dewi Sant (Sir Benfro), Llanilltud Fawr (Bro Morgannwg), Dewi Sant (Sir y Fflint), Ysgol Uwchradd Llandrindod ac Ysgol John Beddoes (Powys)

Diweddariad i'n polisi preifatrwydd

Er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gwcis, rydym wedi gwneud rhai newidiadau i'n polisïau am breifatrwydd. Treuliwch funud yn adolygu'r newidiadau hyn sy'n dangos pa gwcis rydym yn eu defnyddio a'r wybodaeth rydym yn ei chasglu ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau i ddefnyddio ein gwefan, byddwch yn cytuno i'r newidiadau hyn

Dwi'n cytuno

Dylai'r neges hon ymddangos ar eich ymweliad cyntaf i'r wefan yn unig.