Llythrennedd yng nghyfnod allweddol 3 - Mehefin 2012

Crynodeb

Mae’n edrych ar safonau mewn llythrennedd yng nghyfnod allweddol 3 a’r modd y mae sampl o ysgolion uwchradd wrthi’n datblygu medrau llythrennedd disgyblion ar draws y cwricwlwm ar hyn o bryd. Bydd adroddiadau diweddarach yn canolbwyntio ar roi’r Rhaglen Lythrennedd Genedlaethol ar waith a’i heffaith ar safonau a darpariaeth yn yr ysgolion hyn. Bydd y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol ar gael ar gyfer ymgynghori o Fehefin 2012. Bydd y fersiwn derfynol yn cael ei chyhoeddi yn Ionawr 2013. Bydd y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol yn dod yn ofyniad statudol ym mhob ysgol o Fedi 2013.

Argymhellion

Dylai ysgolion:

  • roi blaenoriaeth i ddatblygu medrau llythrennedd mewn cynlluniau gwella a chynlluniau gwaith;
  • olrhain a monitro cynnydd pob disgybl, yn enwedig y rhai ar raglenni ymyrraeth a dysgwyr mwy abl, i wneud yn siŵr eu bod yn gwneud cynnydd da ar draws pob cyfnod allweddol;
  • amlinellu cyfleoedd ar gyfer llafaredd, darllen ac ysgrifennu ar draws y cwricwlwm, yn enwedig o ran gwella ysgrifennu estynedig disgyblion a chywirdeb eu gwaith ysgrifenedig;
  • monitro ac arfarnu effaith y strategaethau ar gyfer gwella llythrennedd; a
  • hyfforddi athrawon i gynllunio mwy o gyfleoedd heriol ym mhob pwnc i ddatblygu medrau darllen ac ysgrifennu lefel uwch disgyblion.

Dylai awdurdodau lleol:

  • lunio strategaeth llythrennedd ddatblygedig a mecanweithiau i wella safonau ar draws y cwricwlwm; a
  • chefnogi ysgolion wrth hyfforddi pob aelod o staff i ddefnyddio strategaethau llythrennedd effeithiol, yn cynnwys rhannu arfer orau rhwng ysgolion.

Dylai Llywodraeth Cymru:

  • roi arweiniad a chymorth i athrawon i’w helpu i roi’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol ar waith a datblygu medrau llythrennedd ar draws y cwricwlwm.

Astudiaethau achos arfer orau
 

  • Ysgol Uwchradd Cyfarthfa, Merthyr Tudful

Diweddariad i'n polisi preifatrwydd

Er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gwcis, rydym wedi gwneud rhai newidiadau i'n polisïau am breifatrwydd. Treuliwch funud yn adolygu'r newidiadau hyn sy'n dangos pa gwcis rydym yn eu defnyddio a'r wybodaeth rydym yn ei chasglu ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau i ddefnyddio ein gwefan, byddwch yn cytuno i'r newidiadau hyn

Dwi'n cytuno

Dylai'r neges hon ymddangos ar eich ymweliad cyntaf i'r wefan yn unig.