Cefnogi disgyblion mwy abl a dawnus mewn ysgolion uwchradd - Mehefin 2012

Crynodeb

Diben yr adroddiad arolwg hwn yw:

 • arfarnu ansawdd ac effeithiolrwydd y strategaethau a ddefnyddir gan ysgolion uwchradd ac awdurdodau lleol i gefnogi a herio disgyblion mwy abl a dawnus;
 • amlygu enghreifftiau o arfer dda a’i heffaith ar ddisgyblion;
 • nodi gwendidau a bylchau yn y ddarpariaeth; ac
 • arfarnu pa mor llwyddiannus fu arweiniad a hyfforddiant Llywodraeth Cymru wrth wella darpariaeth a safonau ar gyfer disgyblion mwy abl a dawnus.

Argymhellion

Dylai ysgolion:

 • adeiladu ar y trefniadau pontio presennol rhwng ysgolion cynradd ac uwchradd i ddarparu parhad a dilyniant gwell yn addysg disgyblion mwy abl a dawnus;
 • gwella’r defnydd o ddata ac asesu i nodi, olrhain a monitro cynnydd disgyblion mwy abl a dawnus a rhannu’r wybodaeth hon gyda’r holl staff a’r rhieni perthnasol;
 • darparu cyfleoedd cyfoethog a darpariaeth sy’n cynnig her briodol ar draws y cwricwlwm i ddisgyblion mwy abl a dawnus gyflawni’r safonau uchaf;
 • sicrhau bod disgyblion mwy abl a dawnus o gefndiroedd difreintiedig yn cael cymorth penodol i oresgyn rhwystrau rhag dysgu;
 • darparu mentora ar gyfer disgyblion mwy abl a dawnus i’w helpu i wneud y dewisiadau gorau o ran gweithgareddau allgyrsiol, opsiynau a gyrfa;
 • hyfforddi arweinwyr ysgol, athrawon a staff cymorth ar sut i fynd i’r afael ag anghenion disgyblion mwy abl a dawnus a defnyddio rhwydweithiau o arfer broffesiynol i rannu arfer orau; a
 • gwella dealltwriaeth rhieni o’r modd y gallant gefnogi addysg eu plentyn mwy abl neu ddawnus yn well.

Dylai awdurdodau lleol:

 • hyfforddi swyddogion gwella ysgolion ar sut i nodi, cefnogi, olrhain, monitro ac arfarnu cynnydd disgyblion mwy abl a dawnus; a
 • defnyddio data yn fwy effeithiol i arfarnu tueddiadau dros gyfnod yng nghyflawniad disgyblion mwy abl a dawnus.

Astudiaethau achos arfer orau

Gallwch ddarllen yr enghreifftiau canlynol o arfer orau yn Atodiad 1 yr adroddiad llawn:

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili - Cymorth awdurdod lleol i ddatblygu’r ddarpariaeth ar gyfer disgyblion mwy abl a dawnus mewn ysgolion uwchradd
 • Ysgol Gyfun Y Pant - Nodi, asesu, olrhain a gwella’r ddarpariaeth ar gyfer grŵp o ddisgyblion mwy abl a dawnus ym Mlwyddyn 7 rhwng 2006 a 2011
 • Treorchy Comprehensive School - Darpariaeth garlam mewn Cymraeg ar gyfer disgyblion mwy abl a dawnus
 • Ysgol Gyfun Bro Morgannwg - Trefniadau pontio a nodi disgyblion mwy abl a dawnus
 • Ysgol Gyfun Cwm Rhymni - Cwricwlwm carlam ar gyfer disgyblion mwy abl a dawnus mewn mathemateg a gwyddoniaeth yng nghyfnod allweddol 3
 • Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin - Ymestyn a gwella’r ddarpariaeth ar gyfer disgyblion mwy abl a dawnus ym Mlwyddyn 11 a Blwyddyn 12
 • Newbridge School - Gweithgaredd 1 datblygiad cwricwlwm targedig ar gyfer disgyblion mwy abl a dawnus mewn gwyddoniaeth a gweithgaredd 2 cyflwyno amrywiaeth o fentrau ‘cyllid sbarduno’ ar gyfer disgyblion mwy abl a dawnus
 • St Joseph's R.C. High School - Ymestyn medrau llythrennedd disgyblion sy’n fwy abl a dawnus
 • Castell Alun High School - Cyflwyno seryddiaeth TGAU yng nghwricwlwm yr ysgol

 

Diweddariad i'n polisi preifatrwydd

Er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gwcis, rydym wedi gwneud rhai newidiadau i'n polisïau am breifatrwydd. Treuliwch funud yn adolygu'r newidiadau hyn sy'n dangos pa gwcis rydym yn eu defnyddio a'r wybodaeth rydym yn ei chasglu ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau i ddefnyddio ein gwefan, byddwch yn cytuno i'r newidiadau hyn

Dwi'n cytuno

Dylai'r neges hon ymddangos ar eich ymweliad cyntaf i'r wefan yn unig.