Darpariaeth Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ar lefel 3 mewn ysgolion uwchradd - Gorffennaf 2012

Crynodeb

Mae’r adroddiad yn arfarnu ansawdd darpariaeth Bagloriaeth Cymru ar lefel 3 mewn ysgolion uwchradd, mae’n nodi astudiaethau achos o arfer dda ac mae’n rhoi argymhellion ar gyfer gwella.

Argymhellion

Dylai Llywodraeth Cymru:

 • ystyried adolygu strwythur Cymhwyster Bagloriaeth Cymru, i adeiladu ar ei gryfderau a dileu ei wendidau;
 • gweithio gydag ysgolion a CBAC i gynllunio sut i gyflwyno graddio i asesu Cymhwyster Bagloriaeth Cymru; ac
 • adolygu’r trefniadau ar gyfer asesu cymwysterau medrau hanfodol.

Dylai cyrff dyfarnu:

 • ddarparu arweiniad a deunyddiau enghreifftiol pellach i gefnogi ysgolion wrth gyflwyno ac asesu medrau hanfodol; a
 • datblygu gwefan Bagloriaeth Cymru i gynnwys ystod ehangach o adnoddau cymeradwy, gan gynnwys adnoddau cyfrwng Cymraeg.

Dylai ysgolion uwchradd:

 • monitro’n agosach y trefniadau ar gyfer cyflwyno ac asesu medrau hanfodol fel nad ydynt yn or-fiwrocrataidd;
 • monitro ansawdd dysgu ac addysgu ym Magloriaeth Cymru fel rhan o’u gweithdrefnau hunanarfarnu arferol, gyda ffocws penodol ar gynnydd a safonau myfyrwyr; a
 • chasglu a defnyddio arfarniadau myfyrwyr o’u profiadau o Fagloriaeth Cymru i wella’r ddarpariaeth.

Astudiaethau achos arfer orau

Gallwch ddarllen yr enghreifftiau canlynol o arfer orau yn Atodiad 1 yr adroddiad llawn:

 • Ysgol Gyfun Ddwyieithog Y Preseli – Gwybodaeth, dealltwriaeth a medrau myfyrwyr
 • Ysgol Morgan Llwyd – Cynllunio a chyflwyno’r cwricwlwm (y modiwl iaith)
 • Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd – Datblygiad a hyfforddiant staff
 • Hawarden High School – Rhaglen fentora

 

Diweddariad i'n polisi preifatrwydd

Er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gwcis, rydym wedi gwneud rhai newidiadau i'n polisïau am breifatrwydd. Treuliwch funud yn adolygu'r newidiadau hyn sy'n dangos pa gwcis rydym yn eu defnyddio a'r wybodaeth rydym yn ei chasglu ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau i ddefnyddio ein gwefan, byddwch yn cytuno i'r newidiadau hyn

Dwi'n cytuno

Dylai'r neges hon ymddangos ar eich ymweliad cyntaf i'r wefan yn unig.