Chwiliad adroddiad arolygu

Dewiswch un neu fwy o opsiynau.

Chwiliwch am arfer gorau

Best Practise Homepage Image Nov 2012

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hadroddiadau thematig a’n hastudiaethau achos am gymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.

Yn dod yn fuan

1 Hyd - Arsylwi ystafelloedd dosbarth yn effeithiol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd - Strategaethau i wella safonau cyflawniad disgyblion trwy arsylwadau ystafell ddosbarth.

Presenoldeb mewn ysgolion uwchradd

Adroddiad sy’n canolbwyntio ar strategaethau a chamau gweithredu mewn ysgolion uwchradd ac awdurdodau lleol i wella presenoldeb.

Arfer orau newydd

Darllenwch yr astudiaethau achos diweddaraf o’r sector uwchradd ar systemau olrhain a gwella ymddygiad.

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf!

Cofrestrwch i gael diweddariadau e-bost i dderbyn y wybodaeth a’r cyhoeddiadau diweddaraf gan Estyn yn syth i’ch mewnflwch.

Mynd i’r afael ag anfantais mewn ysgolion cynradd ac uwchradd

Defnyddiwch ein deunyddiau HMS a gwyliwch ein ffilmiau ar astudiaethau achos.

Edrychwch ar ein Adroddiad Blynyddol 2012-2013

Amserlen Arolygu

Inspection Report homepage image NOV 2012Bob Dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi amserlen arolygu gyfredol yn rhoi manylion y darparwyr a fydd yn cael eu harolygu a phryd bydd adroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

Diweddariad i'n polisi preifatrwydd

Er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gwcis, rydym wedi gwneud rhai newidiadau i'n polisïau am breifatrwydd. Treuliwch funud yn adolygu'r newidiadau hyn sy'n dangos pa gwcis rydym yn eu defnyddio a'r wybodaeth rydym yn ei chasglu ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau i ddefnyddio ein gwefan, byddwch yn cytuno i'r newidiadau hyn

Dwi'n cytuno

Dylai'r neges hon ymddangos ar eich ymweliad cyntaf i'r wefan yn unig.