Chwiliad adroddiad arolygu

Dewiswch un neu fwy o opsiynau.

Chwiliwch am arfer gorau

Best Practise Homepage Image Nov 2012

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hadroddiadau thematig a’n hastudiaethau achos am gymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.

Cyfarchion y Tymor

Bydd ein swyddfa ar gau rhwng 24 a 26 Rhagfyr ac ar y cyntaf a’r ail o Ionawr.

Dymunwn Nadolig llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd.

Cofnod i’r dyddiadur!

Byddwn yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol PAEM ar ansawdd a safonau mewn addysg a hyfforddiant yng Nghymru ddydd Mawrth, 27 Ionawr.

Rhwystrau rhag prentisiaethau

Adolygiad o’r anawsterau y mae dysgwyr o grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a’r rhai sydd ag anableddau yn eu hwynebu wrth ddechrau rhaglenni prentisiaeth.

Rhifedd yng nghyfnodau allweddol 2 a 3

Adroddiad interim yn edrych ar safonau a’r modd y mae sampl o ysgolion cynradd ac uwchradd yn datblygu medrau rhifedd disgyblion ar draws y cwricwlwm dros dair blynedd.

Edrychwch ar ein Adroddiad Blynyddol 2012-2013

Amserlen Arolygu

Inspection Report homepage image NOV 2012Bob Dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi amserlen arolygu gyfredol yn rhoi manylion y darparwyr a fydd yn cael eu harolygu a phryd bydd adroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

Diweddariad i'n polisi preifatrwydd

Er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gwcis, rydym wedi gwneud rhai newidiadau i'n polisïau am breifatrwydd. Treuliwch funud yn adolygu'r newidiadau hyn sy'n dangos pa gwcis rydym yn eu defnyddio a'r wybodaeth rydym yn ei chasglu ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau i ddefnyddio ein gwefan, byddwch yn cytuno i'r newidiadau hyn

Dwi'n cytuno

Dylai'r neges hon ymddangos ar eich ymweliad cyntaf i'r wefan yn unig.