Chwiliad adroddiad arolygu

Dewiswch un neu fwy o opsiynau.

Chwiliwch am arfer gorau

Best Practise Homepage Image Nov 2012

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hadroddiadau thematig a’n hastudiaethau achos am gymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.

Gwyliwch nawr

Mae ein ffilm yn dangos sut mae sut mae ysgol uwchradd, coleg ac ymgynghorydd y blynyddoedd cynnar wedi defnyddio’r Adroddiad Blynyddol i gynorthwyo â gwaith hunanarfarnu a llywio arfer orau.

Addysg bellach

Dwy astudiaeth achos newydd ar arfer orau yn ymwneud â defnyddio partneriaethau i ehangu cyfleoedd i ddysgwyr a strategaethau i ddatblygu medrau dysgwyr mwy abl a dawnus.

Cynradd ac uwchradd

Astudiaethau achos newydd ar gynnwys plant mewn penderfyniadau mewn ysgolion cynradd a rheoli’r pontio o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd.

Adroddiad Blynyddol 2012-2013

Mae Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd EM yn rhoi trosolwg o safonau a pherfformiad ar draws addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Edrychwch ar ein Adroddiad Blynyddol 2012-2013

Amserlen Arolygu

Inspection Report homepage image NOV 2012Bob Dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi amserlen arolygu gyfredol yn rhoi manylion y darparwyr a fydd yn cael eu harolygu a phryd bydd adroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

Diweddariad i'n polisi preifatrwydd

Er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gwcis, rydym wedi gwneud rhai newidiadau i'n polisïau am breifatrwydd. Treuliwch funud yn adolygu'r newidiadau hyn sy'n dangos pa gwcis rydym yn eu defnyddio a'r wybodaeth rydym yn ei chasglu ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau i ddefnyddio ein gwefan, byddwch yn cytuno i'r newidiadau hyn

Dwi'n cytuno

Dylai'r neges hon ymddangos ar eich ymweliad cyntaf i'r wefan yn unig.