Chwiliad adroddiad arolygu

Dewiswch un neu fwy o opsiynau.

Chwiliwch am arfer gorau

Best Practise Homepage Image Nov 2012

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hadroddiadau thematig a’n hastudiaethau achos am gymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.

Arfer dda mewn mathemateg yng nghyfnod allweddol 3

Adroddiad yn edrych ar safonau mewn ysgolion uwchradd.

Adroddiad Blynyddol 2013-14

Darllenwch ein Hadroddiad Blynyddol, defnyddiwch y data a gwyliwch ein fideo byr.

Compendiwm adroddiadau thematig 2014

Darllenwch grynodeb o’r canfyddiadau a’r argymhellion o’n hadroddiadau thematig yn 2014.

Eglurhad i athrawon

Mae ein cwestiynau cyffredin i athrawon yn helpu â rhai camsyniadau cyffredin am arolygu.

Edrychwch ar ein Adroddiad Blynyddol 2013-2014

Amserlen Arolygu

Inspection Report homepage image NOV 2012Bob Dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi amserlen arolygu gyfredol yn rhoi manylion y darparwyr a fydd yn cael eu harolygu a phryd bydd adroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

Diweddariad i'n polisi preifatrwydd

Er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gwcis, rydym wedi gwneud rhai newidiadau i'n polisïau am breifatrwydd. Treuliwch funud yn adolygu'r newidiadau hyn sy'n dangos pa gwcis rydym yn eu defnyddio a'r wybodaeth rydym yn ei chasglu ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau i ddefnyddio ein gwefan, byddwch yn cytuno i'r newidiadau hyn

Dwi'n cytuno

Dylai'r neges hon ymddangos ar eich ymweliad cyntaf i'r wefan yn unig.