Beth sy'n newydd

01 Hyd 2014

Adroddiad arolygiad monitro blynyddol Tŷ Cariad 2014

01 Hyd 2014

Adroddiad arolygiad Quality Skills Alliance at Cardiff and Vale College 2014 (Saesneg yn unig)

01 Hyd 2014

Arsylwi ystafelloedd dosbarth yn effeithiol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd - Deunydd hyfforddiant

01 Hyd 2014

Arsylwi ystafelloedd dosbarth yn effeithiol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd - Hydref 2014

01 Hyd 2014

Gall arsylwi effeithiol yn yr ystafell ddosbarth wella addysgu a dysgu

Mae arolwg Estyn wedi nodi sut mae ysgolion cynradd ac uwchradd llwyddiannus a rhai sy’n gwella yn defnyddio arsylwi yn yr ystafell ddosbarth i wella cyflawniad disgyblion. Mewn ysgolion lle mae arsylwi yn yr ystafell ddosbarth yn effeithiol, mae arweinwyr wedi meithrin diwylliant cadarnhaol o wella trwy hunanarfarnu a dysgu proffesiynol. Yn yr ysgolion hyn, mae staff yn awyddus i rannu arfer ac maent yn ystyried arsylwi yn yr ystafell ddosbarth yn hawl.

30 Med 2014

Adroddiad monitro Canolfan Addysg Athrawon De Orllewin Cymru 2014

25 Med 2014

Cynnydd mewn lefelau presenoldeb ysgolion uwchradd ond angen gwelliant o hyd

Dros y pum mlynedd diwethaf, mae presenoldeb mewn ysgolion uwchradd wedi gwella. Er gwaethaf y gwelliant hwn, mae absenoldeb yn bryder o hyd mewn bron traean o’r ysgolion uwchradd a arolygwyd er 2010. Mae disgyblion sy’n absennol yn gyson bellach yn cyfrif am chwarter yr holl absenoldebau.

25 Med 2014

Presenoldeb mewn ysgolion uwchradd - Deunydd hyfforddiant

25 Med 2014

Presenoldeb mewn ysgolion uwchradd - Medi 2014

23 Med 2014

Adroddiad monitro Ysgol Glanadda 2014

Diweddariad i'n polisi preifatrwydd

Er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gwcis, rydym wedi gwneud rhai newidiadau i'n polisïau am breifatrwydd. Treuliwch funud yn adolygu'r newidiadau hyn sy'n dangos pa gwcis rydym yn eu defnyddio a'r wybodaeth rydym yn ei chasglu ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau i ddefnyddio ein gwefan, byddwch yn cytuno i'r newidiadau hyn

Dwi'n cytuno

Dylai'r neges hon ymddangos ar eich ymweliad cyntaf i'r wefan yn unig.